Djelatnici savjetovališta

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Mr. sc. Nada Anić, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), supervizorica djelatnika savjetovališta HUBIKOT-a te edukatorica i supervizorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija s preko 40 godina kliničkog iskustva. Od 1965. do  1969. radila je kao psiholog u Službi za živčane i duševne bolesti u MC  Bjelovar, a od 1969. do mirovine 1995. u Klinici za psihološku medicinu KBC Rebro pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u Savjetovalištu HUBIKOT-a gdje bihevioralno-kognitivnu terapiju primjenjuje u radu s pojedincima, grupama i parovima. Ima iskustvo u tretmanu niza različitih psihičkih poremećaja i problema te u radu s vrlo različitim populacijama klijenata. Razvila je vlastitu metodu za rad na teškoćama učenja i rad na teškoćama čitanja kod djece.

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci predavala je kliničku psihologiju od 1982. do 1990. Sudjelovala je u poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Ljubljani. Sudjeluje u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Uredila je tri priručnika iz područja bihevioralne  i bihevioralno-kognitivne terapije te objavila više radova u znanstvenim i stručnim časopisima. Redovito sudjeluje na domaćim i inozemnim kongresima te je održala više pozvanih predavanja. Osnovala je Hrvatsko udruženje za biheviralno-kognitivne terapije. Bila je predsjednica Hrvatskog psihološkog društva. Dobitnica je više priznanja i nagrada za svoj rad i doprinos struci.

 

Dr. sc. Dragana Markanović, prof. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), voditeljica savjetovališta HUBIKOT-a i edukatorica iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Ima 14 godina radnog iskustva. Radila je kao stručna suradnica u Osnovnoj školi Josipa Matoša u Vukovaru i kao asistentica na studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a u savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlena je od 2010. godine. Provodi individualne i grupne tretmane prema principima bihevioralno-kognitivnih terapija s osobama koje pate od različitih psihičkih problema. Voditeljica je tečaja mindfulnessa.

Kao vanjska suradnica sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu i Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se povremeno uključuje u izobrazbu studenata drugih fakulteta. Mentorica je studenata psihologije s Filozofskog fakulteta u Zagrebu koji u savjetovalištu HUBIKOT-a obavljaju studentsku praksu. Redovito aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim i popularnim časopisima. Voditeljica je projekata “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” i “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj” koji se provode u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a tijekom 2017. i 2018. godine vodila je i projekte “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” te “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj”. Viša je stručna savjetnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole i izvoditeljica projekta “Mindfulness u policiji” koji se provodio u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Visokom policijskom školom.

 

Branka Bagarić, mag. psihologije, bihevioralno-kognitivna terapeutkinja s akreditacijom European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), doktorandica Odsjeka za psihologiju FFZG-a, viša stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu je zaposlena od svibnja 2012. godine te provodi individualni i grupni tretman. Voditeljica je tečaja mindfulnessa i grupe za bihevioralno-kognitivni tretman socijalne fobije. Ima iskustvo u vođenju grupe za tretman teškoća učenja prema bihevioralno-kognitivnim principima za srednjoškolce i za studente. Bihevioralno-kognitivni tretman primjenjuje individualno u radu s osobama koje pate od različitih psihičkih poteškoća.

Redovito aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavlje u stručnim i popularnim časopisima. Stručna je suradnica na dva projekta: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” i “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – treći stupanj” koji se provode u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, a bila je stručna suradnica tijekom 2017. godine na projektu “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” te tijekom 2018 na projektu “Edukacija službenika zatvorskog sustava za provođenje mindfulness programa – drugi stupanj”. Viša je stručna suradnica Psihološkog savjetovališta za studente Visoke policijske škole i izvoditeljica projekta “Mindfulness u policiji” koji se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i Visokom policijskom školom.

 

Joško Jurman, mag. psihologije, polaznik edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, stručni suradnik savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu HUBIKOT-a zaposlen je od studenog 2014. godine, pri čemu provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije, te je voditelj tečaja mindfulnessa. Hospitira na grupi za bihevioralno-kognitivni tretman socijalne fobije.

Redovito aktivno sudjeluje u domaćim i inozemnim stručnim skupovima te objavljuje u stručnim časopisima. Uključen je u rad na projektu: “Ostavi ljutnju iza rešetaka – računalni kognitivno-bihevioralni tretman za kontrolu ljutnje sa zatvorenicima” koji se provodi u suradnji s Upravom za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, a radio je i na projektu “Mindfulness program suočavanja sa stresom za zaposlenike zatvorskog sustava” tijekom 2017. godine.

 

 

Iva Matijašić Lončarević, mag. psihologije, supervizantica edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, stručna suradnica savjetovališta HUBIKOT-a. U savjetovalištu je zaposlena od siječnja 2020. godine a do tada je radila kao vanjski suradnik od 2018. godine. Provodi individualni tretman prema principima bihevioralno-kognitivne terapije sa djecom, mladima i odraslima. Dosadašnje radno iskustvo stekla je kao stručni suradnik u osnovnoj školi, centru za socijalnu skrb, domovima za odgoj djece i mladeži, obiteljskom centru i poliklinici za fizikalnu rehabilitaciju. Završila je tečaj Mindfulness za građane i Mindfulness education essentials za rad s djecom i mladima, a stečena znanja i vještine redovito koristi u svom radu.