FAQ edukacija

Česta pitanja o edukaciji iz BKT-a

Preuzmi kao PDF

 • 1. Koji su uvjeti za upis edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija (BKT)?

  Završen studij psihologije (u trajanju od 8 semestara po starom programu, odnosno 10 semestara po bolonjskom programu) ili studij medicine.

 • 2. Mogu li stručnjaci drugih struka, osim psihologa i liječnika upisati edukaciju?

  Ne. U edukaciju se prema Statutu mogu uključiti isključivo psiholozi i liječnici. Naime, program edukacije zahtijeva od polaznika neka temeljna znanja (npr. psihopatologija, biološka psihologija, psihodijagnostika, osnove psihoterapijskih pravaca) koja se stječu u okviru ovih studija. Na edukaciji iz BKT-a ne obrađuju se ponovno ova područja, već se na njih nadograđuju principi BKT-a.

  HUBIKOT se bavi samo edukacijom iz područja BKT-a, a ne edukacijom iz drugih temeljnih područja kojima se bave studiji psihologije i medicine.

 • 3. Na koji način stručnjaci drugih struka mogu steći znanja iz BKT-a koja će im koristiti u okviru njihovog profesionalnog djelovanja?

  Znanja iz BKT-a svakako su korisna i stručnjacima drugih struka. Zato HUBIKOT nudi druge oblike educiranja poput Tečaja mindfulnessa i pojedinačnih radionica iz BKT-a koje su otvorene za sve stručnjake pomagačkih zanimanja (npr. u sklopu konferencije).

  Planiramo organizirati i druge pojedinačne radionice ili pakete od nekoliko radionica koji će biti namijenjeni upravo stručnjacima drugih pomagačkih zanimanja (npr. za učitelje, stručne suradnike u školama, socijalne radnike). No ovaj oblik educiranja ne omogućava stjecanje naziva bihevioralno-kognitivni terapeut i provođenje bihevioralno-kognitivne terapije. Ako ste zainteresirani za ovaj oblik edukacije, možete se prijaviti ovdje.

 • 4. Moram li biti zaposlen/a ili imati iskustvo u struci da bih upisao/la prvi i drugi stupanj edukacije?

  Ne i ne. No, polaznici više profitiraju od edukacije ako imaju iskustva u struci i ako imaju mogućnost primijeniti ono što se uči na edukaciji u okviru svog posla ili volontiranja.

  Rad s pacijentima/klijentima nužan je za upis trećeg, supervizijskog stupnja edukacije. Međutim, može se odrađivati i volonterski, a ne nužno u okviru radnog mjesta. Volontiranje organizira supervizant.

 • 5. Organizira li HUBIKOT praksu tj. rad s pacijentima/klijentima?

  Ne.

 • 6. Koliko dugo traje edukacija?

  Edukacija ukupno traje oko 5 godina pod uvjetom da polaznik redovito ispunjava svoje obaveze i upisuje jedan stupanj za drugim.

   Prvi stupanj obično traje 4 mjeseca, a drugi i treći stupanj po 2 godine.

 • 7. Koliko košta cijela edukacija?

  Cijena cijele edukacije iznosi oko 5.900 € /44.453,55 kn (fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn).

  Nije moguće navesti točnu cijenu edukacije jer ovisi o tome kakve vrste supervizije će polaznik odabrati, koliko dugo će pohađati edukaciju, koliko redovito će ispunjavati svoje obaveze itd.

 • 8. Koja je cijena pojedinih stupnjeva?

  Cijena prvog stupnja edukacije iznosi 800 € / 6.027,06 kn (fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn), drugog 2.250 € / 16.952,62 kn (uračunata je cijena kotizacije za ispit od 250 € / 1.883,62 kn), a trećeg najmanje 2.700 € / 20.343,15 kn (vidi pitanje 6). U slučaju nastupanja okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti, Udruženje zadržava pravo korekcije cijena.

  Za vrijeme pohađanja edukacije potrebno je plaćati godišnju članarinu Udruženju koja za 2023. godinu iznosi 30 € / 226,03 kn.

 • 9. Moram li kotizaciju za pojedini stupanj uplatiti odjednom?

  Ne. Uplate se mogu vršiti u mjesečnim ratama.

  Iznos i rok za uplatu rata bit će objavljeni prilikom službenih prijava za upis pojedinog stupnja. Tijekom prvog stupnja edukacije najčešće je potrebno uplaćivati mjesečne rate od po 200 € / 1.512,09 kn, a tijekom drugog i trećeg stupnja od po 100 € / 753,45 kn.

 • 10. Koja prava imam kao član/ica HUBIKOT-a?

  U edukaciju iz BKT-a mogu se uključiti isključivo članovi Udruženja. Članska prava i obaveze navedene su u Statutu.

  Svi članovi HUBIKOT-a ostvaruju mogućnost posudbe knjiga iz knjižnice Udruženja te pravo na povoljniju cijenu tečajeva i konferencija koje organizira Udruženje ili institucije s kojima Udruženje surađuje.

 • 11. Kada mogu početi raditi s pacijentima/klijentima?

  Psiholozi i liječnici/psihijatri imaju kompetencije za rad s pacijentima/klijentima koje su stekli već završetkom svojeg studija/specijalizacije i koje su definirane programom ovih studija/specijalizacije.

  Polaznike edukacije iz BKT-a potiče se da primjenjuju pojedine bihevioralne i kognitivne tehnike i principe već na drugom stupnju edukacije u dogovoru s voditeljima edukacije i uz konzultacije s kolegama koji imaju iskustvo u radu kao bihevioralno-kognitivni terapeuti. Supervizanti mogu provoditi bihevioralno-kognitivnu terapiju uz superviziju.

  Bihevioralno-kognitivnu terapiju mogu samostalno provoditi bihevioralno-kognitivni terapeuti (stručnjaci koji su završili sva tri stupnja edukacije iz BKT-a).

 • 12. Hoću li morati izostajati s posla radi pohađanja edukacije?

  Najvjerojatnije samo tijekom prvog stupnja edukacije i to ukupno četiri petka.

 • 13. Kojim danima se organizira edukacija i koliko sati traje?

  Prvi stupanj – 4 x petak i subota (u nekim grupama 4 x subota i nedjelja) od 9 do 17 sati

  Drugi stupanj – 20 x subota (iznimno petak) od 9 do 17 sati, jednom mjesečno

  Treći stupanj – 19 x nedjelja (iznimno petak ili subota), od 9 do 17 sati jednom mjesečno – grupna supervizija

                           – 5 x sat i pol u vrijeme po dogovoru – individualna supervizija

 • 14. Što ako budem morao/la izostajati s edukacije?

  Na prvom stupnju dozvoljeno je izostati s jedne radionice (jedan dan) bez nadoknade, a na drugom stupnju s dvije radionice (dva dana) bez nadokande.

  Prekomjerni izostanci moraju se nadoknaditi s novim grupama polaznika u dogovoru s tajništvom HUBIKOT-a.

 • 15. Što ako ostanem bez posla / zatrudnim / razbolim se / preselim se / izgubim mogućnost rada s klijentima tijekom trećeg stupnja?

  Ako polaznik mora napraviti pauzu u pohađanju pojedinog stupnja edukacije zbog bilo kojih razloga, dužan je nastaviti s uplatama prema Ugovoru koji potpisuje pri upisu pojedinog stupnja. S pohađanjem edukacije nastavlja u novoj grupi kada se okolnosti zbog kojih je morao prestati s pohađanjem završe i to bez dodatnih uplata, a najdulje unutar propisanog roka navedenog u Ugovoru.

  Ako polaznik zbog bilo kojih razloga nije u mogućnosti nastaviti s plaćanjem edukacije, može uputiti molbu Upravnom odboru HUBIKOT-a koji će o svakoj molbi odlučivati individualno. Upravni odbor pokušat će pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo polazniku, a neće biti na štetu Udruženja.

 • 16. Zašto se moram obvezati na plaćanje pojedinog stupnja edukacije u cjelini?

  Udruženje nudi upis pojedinog stupnja edukacije koji čini zaokruženu cjelinu.

  Ako bi nekoliko polaznika odustalo od edukacije za vrijeme trajanja pojedinog stupnja edukacije, Udruženje ne bi bilo u mogućnosti pokriti organizacijske troškove i bilo bi primorano podignuti cijenu kotizacije ili prekinuti/otkazati održavanje tog stupnja edukacije za vrijeme njegova trajanja.

  Da bismo zaštitili druge polaznike od podizanja cijene kotizacije ili prekida/otkazivanja pojedinog stupnja za vrijeme njegova trajanja, uvedeno je pravilo da se svi kandidati obvezuju platiti cjelokupni iznos pojedinog stupnja edukacije kojeg upisuju.

  Na početku prvog i drugog stupnja edukacije kandidati potpisuju upisni list kojim prihvaćaju Pravilnik o prvom i drugom stupnju edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija.

 • 17. Daje li mi završetak jednog stupnja edukacije direktno pravo upisa sljedećeg stupnja edukacije?

  Ne. Nakon završetka prvog stupnja, polaznici koji žele upisati drugi stupanj edukacije popunjavaju upitnik motivacije. Nakon završetka drugog stupnja, polaznici koji žele upisati treći stupanj edukacije pozivaju se na razgovor sa supervizorom. Edukator ili supervizor imaju mogućnost odbiti kandidatu upis sljedećeg stupnja uz obrazloženje.

 • 18. Mogu li psiholozi i liječnici koji nisu u kontinuiranoj edukaciji iz BKT-a sudjelovati u radu jedne ili dvaju radionica?

  Da. Uz prethodnu najavu tajništvu HUBIKOT-a i pod uvjetom da u grupi ima dovoljno mjesta.

 • 19. Kako se mogu predbilježiti za sljedeću grupu polaznika Praktikuma 1 u Zagrebu, Rijeci, Osijeku ili Splitu?

  Putem on-line prijave. On-line prijave interesa nisu obvezujuće, niti predstavljaju službenu prijavu. Kada se skupi dovoljan broj kandidata da se pokrene grupa i kada se ispune organizacijski uvjeti, primit ćete obavijest o početku službenih prijava za grupu za koju ste se prijavili. Tada ćemo Vas zamoliti da nam potvrdite Vašu namjeru za upis edukacije.

Povratak na vrh